lt

Projektas:

Atviros prieigos informacijos platforma

Iššūkiai

Pastarojo dešimtmečio proveržiai skaitmeninėse technologijose ir žemės ūkio inovacijose ūkininkams suteikia vis daugiau galimybių pereiti prie ekonomiškai efektyvesnių ir aplinkosaugos aspektu tvaresnių veiklos vadybos principų. Neatskiriama šių principų dalis yra efektyvi ir šiuolaikiška informacijos vadyba, o patogi ir savalaikė prieiga prie veiklai aktualių informacinių išteklių, žinių bazės, įrankių jų valdymui bei realizavimui praktikoje yra būtina siekiant įgalinti Lietuvos ūkininkus ir didinti šalies žemės ūkio sektoriaus rezultatyvumą.

Šiuo metu valstybinių institucijų teikiamos viešosios atviros prieigos informacinės sistemos sudaro galimybes ūkininkams ir kitiems suinteresuotiesiems prieigai prie įvairios žemės ūkio veiklos planavimui aktualios informacijos, tokios kaip dirvožemio tipas, granuliometrinė sudėtis, našumas, pasėlių tipas, susijusios apsauginės zonos ir kt. Tačiau tokios viešosios atviros prieigos sistemos neteikia galimybės neprofesionaliam vartotojui interaktyviai dirbti su šia informacija žemės ūkio veiklų planavimo ir įgyvendinimo tikslais. Jos taip pat turi ribotas galimybes duomenų integracijai su trečiųjų šalių teikiamais duomenimis, tokiais kaip reguliariai palydovinių Žemės stebėsenos sistemų teikiamais atviros prieigos duomenimis. Kompleksinė skirtingų GIS duomenų integracija įgalintų ūkininkus gauti agreguotą ir visapusišką, ūkio veiklai aktualią, informaciją bei pasėlių stebėsenos rodiklius, tačiau tokio pobūdžio ūkininkams pritaikytų atviros prieigos platformų šiuo metu nėra.

Šiuolaikiniam ūkiui aktualu ne tik žinoti jo valdomų laukų specifiką ar stebėsenos rodiklius, bet ir gebėti pasinaudoti pažangiais, mokslinėmis arba gerosios praktikos žiniomis grįstai analizės modeliais, skaičiuoklėmis ir rekomendacijų sistemomis. Šiuo metu ūkininkai turi labai ribotas galimybes naudotis naujausiais tyrimais paremtus modelius planuojant agrocheminių priemonių taikymą ūkiuose, vertinant rizikos faktorius ar formuojant prevencinių veiksmų planus. Pažangūs tokio pobūdžio modeliai pasižymi kompleksiškumu ir išsamių realių ūkio duomenų poreikiu, kas apsunkina ūkininkams skirtos žinių bazės formavimą, jos sklaidą ir pažangių ūkio vadybos principų plėtrą.

Taip pat kai kurios su žemės ūkio veiklomis susijusios sritys dar nėra pakankamai skaitmenizuotos. Viena iš jų – ūkio produkcijos realizavimo procesų valdymas. Parduodamas savo pagamintą produkciją perdirbimo, supirkimo ar eksporto įmonėms šiuolaikinis Lietuvos ūkininkas dažniausiai palydimąją dokumentaciją iš šių įmonių gauna spausdintine forma. Tai apima visą produkcijos pardavimo procesų dokumentaciją – sutarčių sudarymą ir pasirašymą, priėmimo-perdavimo aktų išrašymą ar parduotos produkcijos tyrimų (klasės nustatymo atveju) rezultatų gavimą. Apsikeitimas šiais spausdintiniais dokumentais vyksta paštu arba fiziškai, dėl ko ūkininkas patiria papildomų nepatogumų ir laiko sąnaudų. Sparčiai besiplėtojančių žemės ūkio inovacijų kontekste svarbu paminėti ir tai, kad norėdamas šiuolaikiškai valdyti šią dokumentaciją ūkininkas turi susivesti informaciją į savo naudojamas informacines sistemas rankiniu būdu bei patiria sunkumų ją vėliau naudojant sudėtingesnių ūkio procesų stebėsenai ir valdymui. Pagrindinė tokios situacijos priežastis – ūkio produkcijos realizavimo įmonės naudojasi skirtingomis vidinės dokumentacijos sistemomis ir dėl ribotų išteklių bei siauros specializacijos neturi galimybių sistemingai ir saugiai tiekti šiuos dokumentus skaitmenine forma ūkininkui. Vientisa, bendrus standartus naudojanti atviros prieigos skaitmeninė sistema, kuri gebėtų deramai, patogiai ir saugiai agreguoti dokumentaciją teikiamą iš visų elevatorių bei įmonių su kuriomis bendradarbiauja ūkininkas reikšmingai prisidėtų prie pastarojo informacinių poreikių tenkinimo bei įgalintų efektyviau planuoti ir valdyti ūkio procesus.

Mūsų
prieiga

Projekto metu siekiama sukurti Žemės ūkio atviros prieigos informacijos ir integruotų paslaugų platformą – pažangią skaitmeninę sistemą skirtą kompleksiškai apjungti žemės ūkių veiklai aktualius informacijos išteklius ir sudaranti sąlygas naujų skaitmeninių paslaugų atsiradimui, diegimui ir plėtrai ūkiuose. Sistema unikali tuo, kad yra tiesiogiai orientuota į taikymą Lietuvos ūkių veiklose, siekia realizuoti ūkininkų informacinius poreikius ir suteikti inovatyvius bei interaktyvius atviros prieigos įrankius efektyviam ūkių valdymui. Pagrindinis siekis yra įgalinti ūkininkus naudotis šiais ištekliais savo ūkių veiklose ir jų valdyme, paskatinti inovacijų įsisavinimą ir naujų sprendimų plėtrą.

Siekiama sukurti platforma susideda iš trijų pagrindinių tarpusavyje susietų dalių:

  • Integracijos posistemė skirta žemės ūkių veiklai aktualių informacinių išteklių agregavimui, tarpusavio integracijai ir sutelkimui vienoje vietoje į ūkininkui parankų informacijos valdymo įrankį
  • Panaudos posistemė skirta galutiniams platformos vartotojams ir tiesioginiams naudos gavėjams – ūkininkams bei jų veikloje dalyvaujantiems žemės ūkio specialistams. Posistemės tikslas yra suteikti šiuolaikišką ir patogią naudotis vartotojo sąsają ūkininkų informacinių poreikių tenkinimui ir interaktyvius įrankius tiesioginiam jų taikymui ūkių veiklose – informacijos apie plėtojamus laukus kaupimui ir valdymui, efektyviam agrocheminių priemonių panaudos ir kitų žemės ūkio veiklų planavimui, kompleksiniam pagamintos produkcijos realizavimo procesų valdymui, ataskaitų rengimui ir kt.
  • Analitikos posistemė skirta atliepti sparčiai augantį šiuolaikinių skaitmeninių technologijų potencialą kompleksinės duomenų analizės srityje taikant duomenų klasifikacijos, modelių atpažinimo, mašininio mokymosi ir kitas dirbtinio intelekto technologijoms priskiriamas metodikas. Posistemės pagalba mokslininkai ir inovacijų vystytojai galės pasitelkti agreguotus duomenis, platformoje diegti ir testuoti naujus duomenų analizės modelius, identifikuoti ūkininkų gerąsias praktikas ir jų pagrindu ūkininkams kurti inovatyvius įrankius (rekomendacijų sistemas, specializuotas skaičiuokles, planavimo įrankius ir pan.).

+370 620 80238
Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai, Lietuva

Įmonės kodas: 300635091
PVM mokėtojo kodas: LT100004103016
Atsiskaitomoji sąskaita: LT413500010017004947